Трансграничният проект, в партньорство с ОУ „Васил Левски“ кв.„Горно Езерово“, Бургас и Основно училище Селиулу, Одрин, Турция е насочен към повишаване екологичното съзнание на учениците и гражданите. Чрез иновативни методи и решения инициативите в проекта осигуряват възможност за въвеждане на специфични образователни и екологични програми, насочени към опазване на защитените територии и изпълнение  на  пилотни консервационни дейности в тях от ученици между 3-ти и 6-ти клас от ОУ „Васил Левски“, Горно Езерово и ученици от 3-ти и 4-ти клас от ОУ в Селиулу, учители, преподаващи в съответните класове, родители.

Проектът, с продължителност 15 месеца бе стартиран през януари 2020 г. и реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програмата Програмата Interreg-ИПП за ТГС България – Турция 2014 – 2020 г.

Организацията ни бе избрана за подизпълнител на дейности по проекта на базата на високата екологична експертиза на членове от екипа ни, в комбинация с опита в областта на неформалното образование и уменията за общностна работа с деца и родители от етнически общности.

Дейностите по проекта са свързани с разработването на нови обучителни материали за учениците и учителите, както и на нови програми за провеждане на семинари във връзка с реализацията на образователната програма „Еко-доброволец“, както и разработване на специализиран пътеводител за учениците, съдържащ стъпки и мерки за опазване на защитените територии. Оборудване на специализиран еко-кабинет и надграждане на еко-лабораториите в училищата. Провеждане на екологични семинари и други.

Очакваните резултати по проекта са свързани с разработването и надграждането на учебните материали за ученици и учители, насочени върху ролята на защитените територии, разпознаването на защитените видове и ефективни методи и начини за консервация и наблюдение. Въвеждане на програма „Еко-доброволец“ в двете училища. Оборудване на  специализиран Еко-кабинет в ОУ „Васил Левски“. Провеждане на екологични семинари. Разработване на специализиран Пътеводител за ученици.

Основната целева група са ученици от 3 до 6 клас от ОУ „Васил Левски“, Горно Езерово и ученици от 3 и 4 клас от ОУ в Селиулу, учители, преподаващи в съответните класове, родители на участващите ученици. Останалите ученици от двете училища и учителите в тях също ще имат полза от проекта.

Дейностите, реализирани от Сдружение „Открити пространства“ обхванаха три тематични модула:

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ „ЕКО ДОБРОВОЛЕЦ”

Екипът на „Открити пространства”, съвместно с експертите Мария Брощилова и Антон Ковачев изработи образователни материали за учители и ученици от 3-ти до 6-ти клас, насочени върху ролята на защитените територии, разпознаването на защитените видове и ефективни методи и начини за консервация и наблюдение. Разработените материали за ученици включваха Учебен материал за ученици „Образователен наръчник за ученици”, специализиран пътеводител за учениците, съдържащ стъпки и мерки за опазване на защитените територии- Детски водач в защитените територии – България и брошура „Еко-Водач”. Освен към ученици бяха разработени и специализирани програми за учители за провеждане на извънкласните занимания в екологични модули: програма „Еко-доброволец“ и учебни материали за учители. Всички обучителни материали бяха преведени на турски език и ползвани като теоретична и практична база за екологичните обучения от турските педагози в партньорската организация – ОУ „Сулоглу“.

ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ „ЕКО ДОБРОВОЛЕЦ“ за учители, ученици и родители

Членове на екипа на „Открити пространства“, заедно с експертите Мария Брощилова и Антон Ковачев и гост лектори от БФБ и БДЗП проведоха серия от неформални образователни модули, екологични посещения на институции, екскурзии сред защитени местности интерактивни екологични занимания на открито.

СЕМИНАРИ В ЕКО КАБИНЕТ

В специално оборудвания еко-кабинет в ОУ „Васил Левски“, Горно Езерово се проведоха следните семинари обучителни модули за учители, ученици и родители:

Семинарни обучения за учители в 4 модула, представители на ОУ „Васил Левски“и ОУ Сулоглу в Бургас, Горно Езерово. Между 27 и 29 септември 2020 г. в Бургас, Горно Езерово се проведе семинарно обучение за учители, което чрез поредица от презентации и практични занимания въведе педагозите в съдържателните и методологични специфики на програма „Еко доброволец”.

Семинарно обучение за ученици в 5 модула за 52 ученици (3-6 клас) от ОУ „Васил Левски“, Горно Езерово. Семинарното обучение за ученици в 5 модула се проведе между 29.09.2020 г. и 23.10.2020 г. в Бургас, България, включващо обучение на закрито и на открито за 2 групи ученици (26 ученици 3-4 клас и 26 ученици 5-6 клас) от Основно училище „Васил Левски“ (общо 52 ученици). В рамките на обученията по интересен и забавен начин, с игри и упражнения учениците придобиха нови знания за защитените територии в района, в който живеят, с тяхната роля и значение, както и с проблемите и начините за защита на екосистемите.

Семинарно 1-модулно семинарно обучение на родители в Бургас, ОУ „Васил Левски”, кв. Горно Езерово. Родителите бяха запознати с основни понятия от консервационната и екологична дейност и бяха мотивирани да подкрепят своите деца в семейни екологични занимания сред природата (почиствания, еко-патрул, екологични игри и др. )

ОБУЧЕНИЯ НА ОТКРИТО

Заниманията на открито насърчиха ангажираността и връзката на учениците с биоразнообразието на защитените територии чрез практични занимания като обучение на открито, включващо интерактивни екологични игри, екопатрул на територията на езерото Вая, дейности по опазване и наблюдение на биоразнообразието на територията на езерото, фотозаснемане на различни видове флора и фауна, събиране на материали.

Учениците посетиха 3 защитени зони: Бургаското езеро (Вая), Атанасовско и Мандра – Пода, където имаха възможност да наблюдават птици, да посетят интерактивната изложба, посветена на Атанасовското езеро, да се разходят по „Пътеката на саблеклюна“ с представителна на Българска Фондация Биоразнообразие, както и защитена местност „Вая“ съвместно с представител на Фондация „Виа понтика”.

Финалната дейност „Еко-патрул“ даде възможност на децата да упражнят своите знания на практика, както и да ги споделят със своите семейства, част от които се включиха като доброволци в инициативата.